DeFi - Liquidation, Yield Farming, and Governance (S04E06)


DeFi - Liquidation, Yield Farming, and Governance (S04E06)

شیر یا خط فصل چهار - قسمت ششم

اقتصاد غیر متمرکز DeFi

تجمیع پروتکل‌‌های وام‌دهی و سيستم‌های حكمرانی غيرمتمركز


در این قسمت به ادامه بررسی سیستم های وام‌دهی غیر‌متمرکز پرداختیم. با توضیحاتی در باره نقدینگی حضانتی و غیر‌حضانتی در این سیستم‌ها٫ به روش‌های تصمیم‌گیری برای متغیر‌هایی مثل سود سپرده و اسنتراتژی پروژه های تجمیع وام رسیدیم و در آخر جمع‌بندی کلی از این فصل از پادکست داشتیم.

00:00 خلاصه ی قسمت قبل

4:20 نقد شدن يا liquidation چيست و چرا به آن نياز داريم؟

11:30 كنترل دارايی وثيقه‌گذاری شده در پلتفرم‌های وام دهی دست چه كسی است؟

 • تفاوت پلتفرم های حضانتی (custodial) با غيرحضانتی (non-custodial) چيست؟
 • آيا پروژه های ديفای واقعا non-custodial هستند؟

17:00 راه حلهای جلوگيری از نقدشدگي

 • پروژه ی DeFi Saver چيست؟

20:10 مدل های نرخ بهره يا interest rate

 • نرخ مطلوبيت يا utlization ratio چيست و چه ارتباطی با نرخ بهره دارد؟

25:00 پروژه های ديگر وام دهی در ديفاي

 • پروژه ی Aave و تفاوت های آن با Compound
 • نرخ بهره ی متغير (Adjustable rate) و نرخ بهره ی ثابت (Fixed rate) در Aave

28:40 وام های لحظه ای يا Flash loan چيست؟

 • مثال هايی از استفاده flash loan
 • عدم نياز به وثيقه گذاری برای flash loan
 • زمان قابل استفاده از flash loan ها در حد يك بلاك
 • كاربرد های flash loan و هك های ديفای با استفاده از آن

40:28 ظهور پلتفرم های تجميع وام دهی يا lending aggregator ها

 • پروژه ی Yearn چيست و چگونه به وجود آمد
 • پروژه ی Yearn شروعی برای به وجود آمدن پلتفرم های با تجميع استراتژی مانند Harvest و Pickle

46:30 سيستم های حكمرانی غيرمتمركز يا Decentralized Governance

 • معرفی توكن COMP يا توكن حكمرانی پروژه ی Compound
 • كاركرد توكن COMP و نحوه ی توزيع اين توكن
 • كشاورزی بهره يا Yield Farmig
 • ارزش گذاری توكن های حكمرانی يا governance token ها
 • حمله های Vampire attack يا حمله ی خون آشامی

01:02:25 جمع بندی و خلاصه ای از قسمت های مختلف ديفای


حاضرین این جلسه: