DeFi - Automated Market Makers (S04E04)


DeFi - Automated Market Makers (S04E04)

شیر یا خط - فصل چهار - قسمت چهارم

اقتصاد غیر متمرکز ٫ DeFi

صرافی های غیر متمرکز و بازارسازهای خودکار


صرافی های غیر متمرکز٫ DeFi قسمت چهارم - پادکست شیریاخط

در این قسمت به ادامه موضوع صرافی های غیر متمرکز و بازارسازهای خودکار٫ مثل یونیسواپ و بالانسر٫ میپردازیم.

 • بازارسازهای خودکار یا AMM ها چگونه کار می کنند؟
 • Uniswap چیست؟ تابع و منطق پشت Uniswap یا همان بازار ساز تابع ثابت (Constant Funtion Market Making یا CFMM) چیست؟
 • فرآهم آورندگان نقدینگی (Liquidity Provider) در Uniswap چگونه مشارکت می کنند؟
 • تفاوت های Uniswap V1 با Uniswap V2 چیست؟
 • آربیتراژرها در Uniswap چگونه آربیتراژ می گیرند؟
 • گسترش کاربردهای بازار ساز تابع ثابت
 • تفاوت های پروژه Balancer با Uniswap در چیست و با چه فرمول و تابعی کار می کند؟
 • تشابه Balancer با صندوق های ETF
 • 1inch.exchange چیست و چرا به آن DEX aggregator می گویند؟
 • Curve.fi پلتفرمی متفاوت با Uniswap.
 • چرا تابع و منطق پشت curve.fi برای مبادله ی stable coin ها مناسب است؟
 • چه دارایی هایی روی Curve.fi جابجا می شوند
 • ضرر ناپایدار یا impermanent loss چیست؟

حاضرین این جلسه: