Blockchain Use cases and Social Pathology in Developing Countries (S02E01)


Blockchain Use cases and Social Pathology in Developing Countries (S02E01)

شیر یا خط - فصل دوم - قسمت اول

کاربردهای بلاکچین و آسیب شناسی این کاربردها


در این اپیزود به موضوع کاربردهای بلاکچین و آسیب شناسی این کاربردها در جامعه و به خصوص کشور های در حال توسعه می پردازیم.

۱۵ مهر ۱۳۹۶

October 11 2017